KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AKKA Hotels bünyesinde yer alan; AKKA Antedon Otel, AKKA Alinda Otel ve AKKA Claros Otel’lerimizden her biri, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile AKKA İNŞ. TUR. TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’na göre; Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri; Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, biyometrik ve genetik verileri tanımlamaktadır.

Yasal düzenlemenin amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1. maddesinde ‘’Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir’’ olarak belirtilmiştir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

Siz değerli misafirlerimizin beğeni ve alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sizlere sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlemekteyiz. Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiiler ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Durumlar

KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan akkaturizm@hs03.kep.tr ’ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan akkaturizm@hs03.kep.tr ’ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

LIGHTING TEXT WITH REGARD TO PERSONAL DATA PROCESSING

Each of our hotels; AKKA Antedon Hotel, AKKA Alinda Hotel and AKKA Claros Hotel, which are bodies of AKKA-Hotels chain; show the highest level of sensitivity for the security of your personal data. In this context, we attach great importance to the processing, recording, transmitting and saving of all personal data belonging to all persons affiliated with our companies, including those who benefit from our products and services, in accordance with the Law on the Protection of Personal Data (KVKK) No. 6698 . In accordance with Article 10 titled “The Data Liability Obligation for Lighting”, and ”Rights of the Related Person of Article 11, in the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, for which purpose your personal data will be processed, for whom and for which purpose your personal data can be transferred, the method of collecting your personal data and the data responsible for the legal reasons, and as the data responsible person AKKA İNŞ TUR TİC AŞ (Company), we would like to inform you with Lighting Text that we have prepared to fulfill the obligation of lighting to its customers, business partners and natural or legal persons with whom it communicates.

Personal Data and Specific Qualified Personal Data

According to the Law on the Protection of Personal Data (KVKK); Personal data means all types of information relating to specific or identifiable persons; Tribe, ethnic origin, political thinking, philosophical conviction, religious beliefs, sect or other beliefs, clothing, affiliation or foundation, health, sex life, criminal convictions and security measures; Specific qualified personal data, in turn, designate biometric and genetic data.

Purpose of legal regulation

Article 1 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 states, '' The purpose of this Law is to protect the fundamental rights and freedoms of persons, in particular private life, in the processing of personal data and the regulation of procedures and principles that are the duties of natural and legal persons processing personal data ''.

What is the purpose of processing your personal data? To whom and with what purpose are they being transmitted?

In order to benefit from the products and services we offer to you with the highest quality of service, we will be customized according to the tastes and habits of our esteemed guests; we collect your personal data within the limits set by the official legislation, and operate within the conditions and purposes set out in Articles 5 and 6 of Law no. In order to provide our customers with value-added services, possibilities and opportunities, and to improve the quality of service, we share your information with domestic or foreign subsidiaries, directly or indirectly, with our affiliates, joint ventures or public bodies and organizations that are entitled to such information as legal to request, other institutions, suppliers, distributors and business partners that we contract through our activities.

Conditions under which personal data may be processed without express consent

According to Article 5 of the Law on the Protection of Personal Data, our company may process your personal data as stated above and in accordance with the law, without obtaining your explicit consent. a) Clearly prescribed in law.
b) (b) The person who is unable to disclose his consent due to impossibility or whose legal consent is not recognized shall be obligatory for the protection of himself or someone else's life or body integrity.
c) It is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or execution of a contract.
d) The data officer is obliged to fulfill his legal obligation.
e) Data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right.
f) Data processing must be processed for the legitimate interests of the data person, provided that they do not harm the fundamental rights and freedoms of the person concerned.

The method and the legal basis of the collection of personal data

In order to ensure that the products and services offered by the Company are presented in the highest service quality and within the legal framework, in order to fulfill the obligations of our Company with the business partners and to fulfill its responsibilities fully and accurately, your personal data is collected in all kinds of verbal, written or electronic form for the purposes mentioned above.

Retention period of personal data

Your personal data processed for the purposes of this Lighting Text for the Processing of Personal Data in accordance with the Law on KVK, your personal data will be deleted, destroyed or continue to be used by anonymizing by us when the time-out period after which the purpose of processing in accordance with article 7 / f.1. of the Law on the Law on Obligations and / or the time-out period in which we are required to process your data in accordance with the legislation is completed.

Rights of the Holders of the Personal Data

We hereby inform you that you have the following rights in relation to your personal data within the scope of Article 11 of the PDPA; a) To learn whether personal data has been processed,
b) requesting information about personal data, if it is processed,
c) To learn the purpose of processing personal data and whether they are used appropriately
d) To know the third parties in which personal data is transmitted at domestic or abroad
e) Requesting correction of personal data if it is incomplete or incorrectly processed,
f) Requesting the deletion or destruction of personal data under the conditions specified in Article 7,
g) To request that the transactions made in accordance with paragraphs (e) and (f) be notified to third parties in which personal data is transferred,
h) To object the emergence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
i)demanding the removal of damage, if it is damaged due to unlawful processing of personal data,

If you wish to exercise your rights set out in Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data, you must complete your request by filling out the KVKK Information Acquisition Form on our web site in person or in our registered e-mail (KEP) address akkaturizm@hs03.kep.tr. Your requests will be finalized within thirty days at the latest according to the nature of the request. However, if the transaction requires an additional cost for the Company, the fee determined in the Communiqué on the Procedures and Principles of the Data Protection Authority applied by the Personal Data Protection Board may be charged.

ERKLÄRUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Jedes unserer Hotels; AKKA Antedon Hotel, AKKA Alinda Hotel und AKKA Claros Hotel, die sich in der AKKAHotelskette befinden; zeigen ein Höchstmaß an Sensibilität für die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. In diesem Zusammenhang legen wir großen Wert darauf, alle personenbezogenen Daten, die allen mit unseren Unternehmen verbundenen Personen gehören, einschließlich derer, die von unseren Produkten und Dienstleistungen profitieren, gemäß dem Datenschutzgesetz (KVKK) Nr. 6698) zu verarbeiten, aufzuzeichnen, zu übertragen, zu teilen und zu speichern. Im Rahmen des Artikels Nr.10 ‘’Erklärungspflicht des Datenschutzbeauftragten” und des Artikels Nr.11 ‘’Die Rechte der betroffenen Person’’ des Datenschutzgesetzes Nr. 6698; Mit dieser ausgestellten ‘’Erklärung’’ informieren wir unsere Kunden, Geschäftspartner und natürliche und juristische Personen, mit denen wir in Kontakt treten, darüber; mit welchen Zwecken Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, an wem und mit welchem Zweck Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, die Methode zur Erhebung Ihrer persönlichen Daten und gesetzliche Rechte, die wir als AKKA İNŞ. TUR. TİC. A.Ş. (“Unternehmen”) als Datenschutzpflichtiger besitzen.

Personenbezogene Daten und spezifische qualifizierte personenbezogene Daten

Gemäß des Datenschutzgesetzes (KVKK); Personenbezogene Daten bezeichnen alle Arten von Informationen in Bezug auf bestimmte oder identifizierbare Personen; Stamm, ethnische Herkunft, politisches Denken, philosophische Überzeugung, religiöse Überzeugung, Sekte oder andere Überzeugungen, Bekleidung, Mitgliedschaft in einer Vereinigung oder Stiftung, Gesundheit, Sexualleben, strafrechtlichen Verurteilungen und Sicherheitsmaßnahmen; spezifische qualifizierte personenbezogene Daten wiederum bezeichnen biometrische und genetische Daten.

Zweck der gesetzlichen Regelung

Artikel 1 des Datenschutzgesetzes Nr. 6698 besagt, ‘‘Der Zweck dieses Gesetzes ist der Schutz der Grundrechte und - freiheiten von Personen, insbesondere des Privatlebens, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und die Regelung von Verfahren und Grundsätzen zu machen, die den Pflichten natürlicher und juristischer Personen, die die personenbezogene Daten verarbeiten, entsprechen’’.

Mit welchem Zweck werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet? An wem und mit welchem Zweck werden sie übermittelt?

Damit Sie von den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen, unseren geschätzten Gästen nach Interessen und Gewohnheiten anpassend anbieten, mit höchster Servicequalität profitieren können, erheben wir personenbezogene Daten gemäß den in der offiziellen Gesetzgebung festgelegten Grenzen und verarbeiten sie gemäß den Bedingungen und Zwecken der Artikel 5 und 6 des Gesetzes Nr. 6698. Um unseren Kunden Mehrwertdienste, Gelegenheiten und Möglichkeiten zu bieten und um die Servicequalität zu verbessern, teilen wir Ihre Daten mit inländischen oder ausländischen Tochtergesellschaften, direkt oder indirekt mit unseren verbundenen Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen oder öffentliche Einrichtungen und Organisationen, die berechtigt sind, solche Daten als rechtlich anzufordern, andere Institutionen, Lieferanten, Vertragshändler und Geschäftspartner die wir durch unsere Aktivitäten unter Vertrag nehmen,

BEDINGUNGEN, UNTER DENEN PERSONENBEZOGENE DATEN OHNE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG VERARBEITET WERDEN KÖNNEN

Gemäß Artikel 5 des Datenschutzgesetzes kann unser Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten wie oben angegeben und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten, ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung einzuholen. a) Wenn gesetzlich eindeutig vorgeschrieben.
b) Die Person, die ihre Einwilligung wegen Unmöglichkeit nicht offenlegen kann oder deren rechtliche Einwilligung nicht anerkannt wird, ist zwingend zum Schutz des Lebens oder der Unversehrtheit einer anderen Person.
c) Wenn es erforderlich ist, die personenbezogenen Daten der Vertragsparteien zu verarbeiten, sofern diese in direktem Zusammenhang mit dem Abschluss oder Erfüllung eines Vertrages stehen.
d) Wenn der Datenschtuzbeauftragter gesetzlich pflichtig ist.
e) Wenn die betroffene Person, seine Daten selbst veröffentlicht.
f) Wenn die Datenverarbeitung für die Begründung, Nutzung und den Schutz eines Rechts obligatorisch ist.
g) Wenn die Datenverarbeitung für die berechtigten Interessen des Datenschutzbeauftragten obligatorisch ist, - ohne Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person zu beeinträchtigen.

Die Methode und der rechtliche Grund der Erhebung personenbezogener Daten

Um die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, durch höchste Servicequalität und rechtliche Rahmenbedingungen zu präsentieren und zu erfüllen, werden alle Arten von mündlichen, schriftlichen oder elektronischen Medien für die oben genannten Zwecke erhoben. In diesem Zusammenhang ist der Zweck unseres Unternehmens, Verpflichtungen mit den Geschäftspartnern vollständig und genau zu erfüllen

Aufbewahrungszeit der personenbezogenen Daten

Gemäß des Datenschutzgesetzes (KVKK) werden Ihre Daten, die in dieser ‘’Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten‘‘ genannten Zwecken verarbeitet wurden, nach Artikel 7/f.1 des Datenschutzgesetzes, wenn der Zweck wegfällt und die Auszeit abläuft von uns gelöscht, behebt oder anonymisiert weiterhin genutzt.

Rechte der Inhaber der personenbezogenen Daten,

Nach Artikel 11 und dem gesamtem Datenschutzgesetzes, informieren wir Sie, dass Sie die folgenden Rechte in Bezug auf Ihren personbezogenen Daten haben. a) Erfahren ob die personenbezogenen Daten verarbeitet wurden oder nicht,
b) Anfordern von Informationen, wenn persönliche Daten verarbeitet wurden.
c) Erfahren, zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet wurden, und ob sie angemessen verwendet wurden,
d) Kenntnis der Dritten, bei denen personenbezogene Daten im In- oder Ausland übermittelt werden;
e) Beantragung der Berichtigung personenbezogener Daten bei unvollständiger oder falscher Verarbeitung,
f) Antrag auf Löschung oder Vernichtung personenbezogener Daten unter den in Artikel 7 genannten Bedingungen,
g) Beantragung von Transaktionen gemäß den Absätzen (e) und (f) zur Übermittlung an Dritte, denen personenbezogene Daten übermittelt werden
h) Einspruch gegen das Entstehen eines Ergebnisses gegen der Person durch Analyse der verarbeiteten Daten ausschließlich durch automatisierte Systeme,
i)Aufforderung zum Verlust des Schadens, wenn durch die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten beschädigt wurde,

Wenn Sie Ihre in Artikel 11 des Datenschutzgesetzes genannten Rechte geltend machen möchten, müssen Sie das KVKK-Informationsbeschaffungsformular auf unserer Website oder an die E-Mail-Adresse akkaturizm@hs03.kep.tr persönlich ausfüllen. Ihre Anfragen sind je nach Eigenschaft spätestens innerhalb von dreißig Tagen kostenlos zu erfüllen. Erfordert die Transaktion jedoch zusätzliche Kosten für das Unternehmen, kann die Gebühr, die im Tarif, der in der Benachrichtigung über die Verfahren und Grundsätze der Anwendung des Datenbeauftragten von der Personendatenschutzverwaltung festgelegt ist erhoben werden.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Работники сети отелей AKKA, а именно отелей AKKA Antedon, AKKA Alinda и AKKA Claros проявляют максимальное внимание к обработке ваших персональных данных. В связи с этим, мы придаем большое значение обработке, записи, передаче, обмену и хранению всех видов персональных данных лицпотребителей наших товаров и услуг, а также всех юридических и физических лиц, связанных с деятельностью нашей компании в соответствии с Законом о защите персональных данных № 6698 (Закон ЗПД). Данная пояснительная записка подготовлена ответственным лицом по обработке персональных данных акционерного общества АККА ИНШ. ТУР. ТИДЖ. (далее "компания") с целью выполнения возложенных на компанию обязательств, возникающих в рамках ст. 10 "Обязанности ответственного за сбор и обработку данные лица по разъяснению", а также ст. 11 "Права соответствующих лиц" Закона об защите персональных данных под номером 6698 (ЗЗПД), по разъяснению клиентам, партнерским организациям, а также юридическим и физическим лицам, связанным с деятельностью компании, целей обработки персональных данных, адресатов и целей передачи обработанных персональных данных, методов сбора персональных данных, а также правовой подоплеки и соответствующих прав.

Персональные данные и специальные персональные данные

Согласно Закону ЗПД: Под персональными данными понимаются все виды информации, относящейся к известным или идентифицируемым физическим лицам, их расе, этническому происхождению, политическим взглядам, философским, религиозным, конфессиональным или другим убеждениям, внешнему виду и одежде, членству в ассоциациях, фондах или профсоюзах, состоянию здоровья, интимной жизни, данным о судимости и мерах безопасности; Под специальными персональными данными понимаются биометрические и генетические данные.

Цель правового регулирования

Статья 1 Закона о защите персональных данных №6698 гласит: "Целью данного Закона является защита основных прав и свобод лиц, особенно неприкосновенности частной жизни, а также регулирование процедур и принципов, которыми должны руководствоваться физические и юридические лица, занимающиеся обработкой персональных данных".

Цели обработки персональных данных, цели и адресаты передачи персональных данных

Уважаемые гости, мы собираем ваши персональные данные в пределах, установленных официальным законодательством, согласно с условиями и целями, определенными в ст. 5 и 6 Закона №6698, чтобы вы смогли воспользоваться предлагаемыми нами высококачественными продуктами и услугами в соответствии со своими вкусами и привычками. В целях предоставления нашим клиентам дополнительных услуг, предложений и возможностей, а также для повышения качества услуг мы делимся информацией с отечественными или зарубежными дочерними компаниями, прямыми или косвенными аффилированными компаниями и совместными предприятиями, с государственными учреждениями и организациями, законодательно уполномоченными требовать предоставление таких данных, а также с другими учреждениями, поставщиками, авторизованными дилерами и дистрибьюторами, деловыми партнерами при возникновении необходимости при выполнении договорной деятельности.

Условия обработки персональных данных без получения на это согласия

В соответствии со статьей 5 ЗЗПД компания может обрабатывать ваши персональные данные без получения на это согласия в соответствии с законодательством в нижеперечисленных случаях: a) Когда это напрямую разрешено законодательством.
b) В случае необходимости защиты жизни или физической неприкосновенности лица, которое физически не в состоянии выразить свое согласие или не осознающего его юридической правомерности или же других лиц.
c) В случае необходимости обработки персональных данных сторон договора при условии, что они напрямую связаны с подготовкой или исполнением договора.
d) В случае необходимости выполнения правовых обязательств ответственным лицом по обработке данных.
e) В случае предоставления личных данных общественности самим лицом.
f) В случаях, когда обработка данных является обязательной для установления, использования или защиты прав.
g) В случае необходимости обработки данных для обеспечения законных интересов ответственного лица по обработке персональных данных при условии, что такая обработка не наносит ущерб основным правам и свободам соответствующего лица

Методы и юридическая подоплека для сбора персональных данных

Персональные данные собираются в устном, письменном или электронном виде с целью обеспечения наивысшего качества предоставляемых компанией товаров и услуг в рамках законодательства, а также безоговорочного и корректного выполнения обязательств компании, вытекающих из подписанных с партнерами договоров и законодательства, регулирующих осуществление вышеуказанной деятельности.

Период хранения личных данных

В соответствии с Законом ЗПД, ваши персональные данные, которые обрабатываются в целях, указанных в настоящем документе, по достижению цели обработки персональных данных и/или по истечению периода хранения данных согласно ст. 7 / f.1. Закона ЗПД, ваши личные данные будут удалены, уничтожены или же будут использоваться в анонимизированном виде.

Права обладателя персональных данных:

В рамках ст. 11 ЗЗПД, а также полного текста Закона, сообщаем вам о том, что в отношении использования ваших персональных данных вы имеете право на: a) Получение информации о статусе обработки персональных данных,
b) Запрос на получение информации в случае, если персональные данные уже обработаны,
c) Получение информации о целях обработки и о надлежащем использовании персональных данных,
d) Получение сведений о предоставлении ваших персональных данных третьим лицам внутри страны или за рубеж,
e) Требование исправления персональных данных в случае их неполной или неправильной обработки,
f) Требование удаления или уничтожения персональных данных на условиях, указанных в статье 7,
g) Запрос о передаче ваших персональных данных третьим лицам в рамках выполнения пунктов (e) и (f),
h) Возражение против публикации результатов обработки и анализа персональных данных, выполненных посредством автоматических систем,
i) Требование устранения ущерба в случае его возникновения из-за незаконной обработки персональных данных,

Если вы желаете воспользоваться вашими правами, указанными в ст. 11 Закона о защите персональных данных, вам необходимо заполнить Форму получения информации в рамках Закона о защите персональных данных, размещенную на нашем сайте и отправить ее обычной или зарегистрированной электронной почтой (ЗЭП) по адресу: akkaturizm@hs03.kep.tr. Поступившие запросы рассматриваются бесплатно в течение самое большее тридцати дней. Тем не менее, в случае, если при выполнении операций по рассмотрению запроса компанией несутся расходы, с заявителя взимается плата по тарифам, указанных в Рекомендациях по процедурам и принципам работы сотрудников по обработке персональных данных, предоставленных Советом по защите персональных данных.