Kullanıcı Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları:

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.akkahotels.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.akkahotels.com sitesinin tüm hakları Akka Hotels'e aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin ürünler, logolar,yazılım, v.s. gibi resimler ve grafikler, ticari markalar, bilgiler, raporlar), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan bigileri, ürünleri, tasarımları, resimleri, metinleri, her türlü veritabanını, video klipleri, dosyaları, web sitesi, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, kopyalamayacağı, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Akka Hotels ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;
Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.
Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2014, akkahotels.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Akka Hotels (akkahotels.com) herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, yenileme veya ilavede bulunma hakkı saklıdır. Belirtilen sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder

3. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.akkahotels.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

4. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

akkahotels.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan üçünçü parti, Mobil uygulama ve diğer web sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde akkahotels.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, akkahotels.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir reklam, ürün, içerik veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca akkahotels.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, hizmet veya ürüne güvenerek veya bunlar tarafından ya da bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

5. Hak ve Sorumluluklar

www.akkahotels.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.akkahotels.com ve sahibi Akka Hotels site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü yenilik ve değişikliği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.akkahotels.com sitesi ve sahibi Akka Hotels'e sorumluluk yüklenemez.

www.akkahotels.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Akka Hotels'e aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

User Agreement

Website Terms of Use

Please read this agreement carefully before you access or use the site. As you access or use the site, you accept to adhere to the following conditions and terms. If you don’t want to adhere to these conditions and terms, you may not access or use the site and yet, if you are using the site, you must immediately stop. "www.akkahotels.com" can make amendments on this agreement any time and these amendments enter into force as soon as the changed agreement is published on the site. You hereby agree to periodically review the agreement to keep informed of these amendments and your continuous use of or access to the site will mean that you absolutely accept the changed agreement.

1 Trademarks, Intellectual Property, Copyrights

All rights of www.akkahotels.com website belongs to Akka Hotels. Contents published on these web pages (for example; trademarks like software, products, logos etc., information, reports, images and graphics) are protected by national and international laws and international contracts.

The User accepts and undertakes that s/he shall not reproduce, distribute, process, copy, send information, products, designs, images, texts, all kinds of databases, video clips, files, web site, icons, visual and audio and other images, software-codes, html code and other codes online or by way of any other method; and shall not directly and/or indirectly compete with Akka Hotels both by way of these actions and other methods.

Any information and material included on the site cannot be used by revising the whole or a part of the site, by making additions or by changing a part in a different way. All kinds of information that may be obtained from the site (written or visual) may not be used without adding "© 2014, akkahotels.com, All Rights Reserved" phrase in a size that can be easily seen. Trademarks, services, logos, warnings and brackets belonging to the 3rd parties and institutions included in the statements given on the site cannot be removed when citing from this site.

2 Changing the Terms of Use

Akk Hotels (akkahotels.com) reserves the right to change these use terms, make additions or renew them without any reason, making prior or any notice. In the specified pages, the existing and updated version is accessible. The user agrees that it is limited to the existing version by using these web pages.

3 About User Information

There are sections including request and booking forms to be filled by the users in www.akkahotels.com website. While filling these fields, users have no right to use swearing, threats, provocation, irritative words and illegal contents and to harm to others' legal and individual rights. Moreover, it is forbidden to use these forms by way of copying or as samples with the purpose of reproducing. The users do not have the right to sell any products or services, to make advertisements with commercial purposes or demonstrate similar commercial behaviors by using these pages.

4 About Links to Third Party Sites

Links may be directly or indirectly provided on akkahotels.com website to third party, mobile applications and other websites. The purposes of these links are either to provide information or to advertise. The user hereby agrees that akkahotels.com is not responsible for the website or availability of the sources which are directed by the links and for any content, advertisement, product or other materials given on these websites and sources or obtained from these sources as akkahotels.com does not have any control on the sources of the links given on the site. The user also agrees that akkahotels.com shall not be held directly or indirectly responsible for any loss or damage arising from or claimed to arise from or in connection with or through the use of any content, product or service given on any such website or source or obtained from the same.

5 Rights and Responsibilities

Contents provided on www.akkahotels.com website are continuously controlled and updated. However, www.akkahotels.com and its owner Akka Hotels cannot be held responsible for errors on information and prices on the website; and it may perform all kinds of innovation and modification on its pages. Moreover, www.akkahotels.com website and its owner Akka Hotels cannot be held liable for any booking, sales and information error that may arise from these modifications.

All rights of use and content of www.akkahotels.com are reserved. All rights of the site belong to the owner company Akka Hotels. Unauthorized use is prohibited by law.

Nutzungsvereinbarung

Nutzungsbedingungen der Webseite:

Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf die Webseite zugreifen oder sie nutzen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie nicht an diese Nutzungsbedingungen gebunden sein möchten, dürfen Sie die Webseite nicht aufrufen oder nutzen. Wenn Sie eine solche Nutzung begonnen haben, müssen Sie die Nutzung sofort einstellen. www.akkahotels.com kann diese Vereinbarung jederzeit ändern und diese Änderungen werden sofort nach Einführung der geänderten Vereinbarung wirksam. Sie erklären sich damit einverstanden, die Vereinbarung regelmäßig zu überprüfen, um über diese Änderungen informiert zu sein. Wenn Sie weiterhin auf die Webseite zugreifen oder sie nutzen, bedeutet dies, dass Sie die geänderte Vereinbarung akzeptiert haben.

1 Handelsmarken, geistiges Eigentum, Urheberrechte

Alle Rechte von www.akkahotels.com liegen bei Akka Hotels. Die auf diesen Webseiten veröffentlichten Inhalte (z.B. Produkte und Logos, Software, Bilder, Grafiken, Marken, Informationen, Berichte usw.) sind durch nationale und internationale Gesetze und internationale Konventionen geschützt.

Der Benutzer akzeptiert und verpflichtet sich, die auf der Webseite enthaltenen Informationen, Produkte, Designs, Bilder, Texte, alle Art von Datenbanken, Videoclips, Dateien, Webseite, Ikonen, visuelle und akustische Bilder, Software-Codes, HTML-Code und andere Kodes, Kataloge und Listen weder online noch auf andere Weise ganz oder teilweise zu reproduzieren, zu verbreiten, zu verarbeiten, zu kopieren, zu senden und weder durch diese Aktionen noch auf andere Weise direkt und / oder indirekt mit Akka Hotels zu konkurrieren.

Alle Informationen und Materialien auf der Webseite;
Die gesamte oder ein Teil der Webseite darf nicht auf andere Weise verwendet werden, indem ein Teil der Webseite überarbeitet, hinzugefügt oder geändert wird.
Alle Arten von (schriftlichen oder visuellen) Informationen, die von der Webseite abgerufen werden können, können problemlos in der Größe von "© 2014, akkahotels.com, „Alle Rechte vorbehalten" angezeigt werden und können nicht ohne Hinzufügung verwendet werden.
Die Warnungen und Klammern wie Markenzeichen, Dienstleistung, Logos usw., die zu dritter Person oder den dritten Institutionen innerhalb der auf der Webseite enthaltenen Ausdrücke gehören. können beim Zitieren von der Webseite nicht entfernt werden.

2 Änderung der Nutzungsbedingungen

Akka Hotels (akkahotels.com) behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige oder spätere Ankündigung zu ändern, zu erneuern oder zu ergänzen. Die angezeigten Seiten enthalten die aktuelle und aktualisierte Version. Durch die Nutzung dieser Webseiten erkennt der Nutzer an, dass diese auf die aktuelle Version beschränkt sind.

3 Über Benutzerinformationen

Die Webseite www.akkahotels.com enthält die Abschnitte der Anfrage- und Reservierungsformulare, die von den Benutzern auszufüllen sind. Während des Füllens dieser Abschnitte dürfen Benutzer keine Schimpfwörter, Drohungen, Aufstachelungen, störenden Worte und rechtswidrigen Inhalte verwenden und die gesetzlichen und persönlichen Rechte anderer verletzen. Außerdem dürfen diese Formulare nicht kopiert oder als Beispiele für die Reproduktion verwendet werden. Benutzer haben nicht das Recht, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen, für kommerzielle Zwecke zu werben oder sich auf diesen Seiten auf ein ähnliches kommerzielles Verhalten einzulassen.

4 In Bezug auf Verbindungen (Links) zu Webseiten Dritter

akkahotels.com kann auf seiner Webseite Links zu Dritten, mobilen Anwendungen und anderen Webseiten direkt oder indirekt bereitstellen. Der Zweck dieser Links ist die Bereitstellung von Informationen oder Werbung. Der Benutzer ist nicht verantwortlich für die Zugänglichkeit der von akkahotels.com angezeigten Webseiten oder Ressourcen, da akkahotels.com keine Kontrolle über die Quellen der Links auf der Webseite und keine Werbung, Produkte oder Inhalte hat anderes Material. Der Benutzer kann auch für Schäden haftbar gemacht werden, die durch oder in Verbindung mit der Verwendung von akkahotels.com für solche Inhalte, Dienste oder Produkte verursacht wurden, die auf oder über eine solche Webseite oder Ressource erhältlich sind und nicht direkt oder indirekt für den Verlust verantwortlich.

5 Rechte und Pflichten

Die Inhalte von www.akkahotels.com werden ständig überprüft und aktualisiert. www.akkahotels.com und sein Eigentümer Akka Hotels können jedoch nicht für Informations- und Preisfehler im Inhalt der Webseite verantwortlich gemacht werden und können derzeit alle Arten von Änderungen und Ergänzungen vornehmen. www.akkahotels.com und sein Eigentümer Akka Hotels können nicht für Reservierungs-, Verkaufs- oder Informationsfehler haftbar gemacht werden, die aufgrund dieser Änderungen auftreten können.

Alle Nutzungsrechte und Inhalte von www.akkahotels.com sind vorbehalten. Alle Rechte der Webseite gehören dem Eigentümer Akka Hotels. Die unbefugte Verwendung ist gesetzlich verboten.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Условия использования сайта:

Пожалуйста, внимательно прочитайте это соглашение, прежде чем заходить на сайт или использовать его. Заходя на сайт или используя его, Вы соглашаетесь соблюдать следующие условия. Если Вы не желаете соблюдать эти условия, Вы не сможете получить доступ к сайту и обязаны немедленно прекратить его использование. www.akkahotels.com имеет за собой право вносить в соглашение любые поправки, договор вступает в силу немедленно с момента опубликования его изменений на сайте. Дабы быть в курсе изменений и поправок в договоре, Вы соглашаетесь периодически пересматривать его, либо Вы автоматически считаетесь соглашенным, с внесенными изменениями в соглашение во время использования сайта.

1 Товарные знаки, Интеллектуальная собственность, Авторские права

Все права сайта www.akkahotels.com принадлежат Akka Hotels. Контент, опубликованный на этих веб-страницах (например, товары, логотипы, программное обеспечение, изображения и графика, товарные знаки, информация, отчеты и т. д.) защищены международными законами и международными соглашениями.

Пользователь принимает и обязуется, ни распространять, ни использовать, ни копировать, ни обрабатывать, не пересылать онлайн или каким-либо другим способом частично или полностью все виды информации, товаров, дизайна, изображений, текстов, всех видов базы данных, видео клипов, папок, веб-сайта, иконок, визуальных и аудио данных, программного обеспечения, кодов html и других кодов, имеющихся на сайте.

Вся информация и материалы имеющиеся на сайте;
Запрещено использовать сайт, преобразовав его полностью или частично, а так же внеся добавления или изменения. Запрещено использовать какие-либо данные с сайта (письменные или визуальные), без крупной пометки "© 2014, akka hotels.com, все права защищены". Запрещено использовать с сайта без кавычек и скобок высказывания третьих лиц, либо зарегистрированные торговые марки, услуги, логотипы и тд.

2 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Akka Hotels (akkahotels.com) оставляет за собой право без какой-либо причины изменять, обновлять и дополнять условия использования без предварительного уведомления. Пользователь при использовании этого сайта, принимает текущую и текущую обновленную версию.

3 ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

На сайте www.akkahotels.com размещены формы заявок и бронирования, заполняемые пользователями. При заполнении этих разделов пользователям запрещено использовать ругательские, угрожающие, подстрекательные, некорректные выражения, использовать незаконный контент и наносить ущерб законным и личным правам других лиц. Так же запрещено использовать копии этих форм с целью создания новых или аналогичных для своих целей. Пользователи не имеют права продавать товар или услуги с этого сайта, а так же заниматься рекламой и подобной коммерческой деятельностью.

4 ОТНОСИТЕЛЬНО ССЫЛОК НА СТОРОННИЕ САЙТЫ

aakkahotels.com прямо или косвенно может давать ссылки на сторонние ссылки, мобильные приложения и другие веб-сайты. Целью этих ссылок является предоставление информации или рекламы. Пользователь принимает то, что akkahotels.com не контролирует источники ссылок и не несет никакой ответственности за материалы, рекламу, товары, объявления и содержание, представленные на таких сайтах. Пользователь так же соглашается, что akkahotels.com не несет никакой прямой или косвенной ответственности за любые предполагаемые убытки и потери, вызванные использованием таких сайтов, посредством akkahotels.com.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Содержание сайта www.akkahotels.com постоянно проверяется и обновляется. Тем не менее, www.akkahotels.com и его владелец Akka Hotels не несут ответственности за информационные и ценовые ошибки содержащиеся на сайте, и в любое время могут вносить изменения. www.akkahotels.com и его владелец Akka Hotels не несут ответственности за ошибки бронирования, продажи или информирования, которые могут возникнуть в последствии внесенных изменений.

Все права на содержание и использование защищены www.akkahotels.com. Все права на сайт принадлежат фирме владельце Akka Hotels. Несанкционированное использование запрещено законом.